Menu

Структура

В „Политрейд Кънстръкшън“  ЕООД работят над 100 души, ангажирани в различни сектори като администрация, строителство, логистика, и проектиране.

Сектор „Строителство“  включва дирекциите „ Строителна дейност“, „Инвестиционно проектиране“ и „Техническо обезпечаване“.  В  дирекция „Строителна дейност“ са включени отделите:

  • „Жилищни и административни сгради“
  • „Техническа и линейна инфраструктура“
  • „Промишлено строителство“

Дирекция “Инвестиционно проектиране“ се разделя на:                                            

  • Отдел Архитектура
  • Отдел Проектиране
  • Отдел ВиК инженеринг – проектиране и строителство

В структурата на дружеството се включват още дирекциите „Техническо обезпечаване“ „Логистика“ и  „Механизация и транспорт“.

Администрацията е едно от основните структурни звена в „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД. Целта й е, да осигурява управление на работните процеси и управление на дейността по начин, който да обезпечава изпълнението на основната същностна търговска дейност на дружеството.

Звеното „Програми и проекти“ е предназначено да осъществява ефективната комуникация с участниците в строителния процес и да осигурява и изпълнява дейностите, изисквани от „Политрейд Кънстръкшън“. Изпълняват се дейности, свъррзани с управление на процеса по структуриране и офериране в изискваната от възложителите форма, и се съгласуват и изпълняват приложените решения за организация на дейността.  Отделянето на направление "Финансово планиране и управление на разплащанията", осигурява информираност на компетентните лица за строителните дейности с познания по финансово управление. Това спомага за ефективното управление на разходите по оперативната дейност на дружеството.