Menu

Регионална система за управление на отпадъци - Разлог

Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в гр. Разлог. Проектът

се осъществява в момента. Основната цел на проекта е подобряване на околната среда в общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. Това ще стане възможно чрез развитие на екологичната инфраструктура за интегрирано управление, оползотворяване и третиране на отпадъците. 

За нуждите на проекта са извършени Инженеро - геоложки доклад и Хидроложки доклад, както и Хидроложко проучване и геодезическо заснемане на площадката.

Изготвени са и предпроектни проучвания за обосновка избор на най-подходяща площадка от технико-икономическа гледна точка.

Изготвени са следните проекти:

-Външни връзки - външен водопровод, външно електрозахранване, довеждащ път

-Вертикална планировка, площадкови комуникации, сгради и съоръжения, технологичен проект.

- Управление на водите, План за техническа и биологична рекултивация, План за контрол и мониторинг, Авариен план

Площ на площадката - 243 дка

Площ на зоната за депониране - 79,7 дка

Площ на обслужващи зони - 1,75 дка